Friday, April 19, 2013

Hướng dẫn tạo bảng trong bài viết trên blogspot


1: Cấu trúc bảng.
1 Bảng trong HTML được định nghĩa bằng cặp thẻ <table>...</table> Trong một bảng thì được chia thành nhiều cột và hàng. Mỗi hàng được giới hạn hoặc ngắt hàng bởi cặp thẻ <tr>...</tr>, và trong mỗi hàng lại có nhiều Ô tùy theo trường hợp sử dụng cặp thẻ giới hạn giữa các ô là <td></td>
Ví dụ: 1 bảng gồm 2 hàng, 3 cột và mỗi hàng gồm có 3 ô.

<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
<td>Ô 1</td>
<td>Ô 2</td>
<td>Ô 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ô 4</td>
<td>Ô 5</td>
<td>Ô 6</td>
</tr>

</table> 
Đọc thêm »