Saturday, May 4, 2013

Bài báo này ra đời năm 1938

>> Phan Đăng Lưu
>> Ngày Tự do Báo chí Thế giới
>> Quản lý thông tin Internet, kể cả nói tục
>> Hành ca cho những kẻ yêu nhau
>> Phan Đăng Lưu đã nhường chức Tổng bí thư cho Trường Trinh


P/s: Căn cứ vào những lẽ đó, chúng tôi quả quyết rằng tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền. Có hại chăng là một chánh sách cai trị hẹp hòi, đi ngược với sự tiến hóa của dân chúng mà thôi. (Phan Đăng Lưu)

Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa